اسراره ازل را نه تو دانی و نه من

اين حرف و معما نه تو خوانی و نه من

هست از پس پرده گفتگوی من و تو

چون پرده بر افتد نه تو مانی و نه من

هان تا ننهيم جام می از کف دست

در بی خبری مرد چه هوشيار و چه مست

/ 0 نظر / 9 بازدید