وقتی ديگه کسی نيست که به فريادت گوش کنه  به حساب من يه لگده

جانانه بزن تو دل خاک...ببين که چه صبورانه جفا را تحمل ميکنه!!!

 

/ 0 نظر / 7 بازدید