کردان رفت ، انتقادها را جمع کنید ؟

بایدعرض کنم که بنده به اصل این موضوع یعنی دعوت از اقای کردان برای تصدیوزارت کشور و به دنبال آن فضاحت اخیر ، نمی توانم نگاهی ساده لوحانه داشتهباشم ، ولی چیزی که این وسط جذاب بود تبدیل شدن تریبون صدا و سیما بهمرکزیت سخنگوئی جبهه ی اصول گرایان بود به طوری که واکاوی این مسئله دربرنامه بعد از خبر شکبه 2 بیش از آن که به اصل موضوع بپردازد به اقتداردولت و همچنین صداقت اصول گرایان و به حق بودن مواضع آنها اختصاص یافتهبود. به نظرم تبلیغ جبهه های سیاسی و حزبی از تریبون رسمی دولتی غیرقانونیباشد یا من اشتباه می کنم ؟

 

به هر حال حداقل کاری که می توانستند برای تبدیل این موضع به فرصت هائی برای بیشتر مطرح شدن ،عملی شد. اخیراً صداهائی به گوش میرسد مبنی بر اینکه منتقدان دولت به تمسخر دولت می پردازند و همچنین در نماز جمعه این هفته ی تهران نیز آقای جنتی به انتقاد از عملکرد برخی روزنامه ها با عنوان ( تخریب کنندگان دولت) پرداختند. سوال اینجاست که اگر ایرادی بر دولت وارد است اعلام و اظهار نظر در مورد آن چرا باید به چنین بیاناتی از سوی یک مقام رسمی آن هم از پشت تریبون سیاسی عبادی نمازجمعه تبدیل شود ؟ حقیقتی که به نظرم میرسد این است که ظاهراً در تشخیص موقعیت های زمانی دچار اشکال هستیم امروز اوایل انقلاب نیست که نگاهی شعاری و انقلابی به دولت و عملکردهای آن داشته باشیم امروز نیازمند حرف های امروزی است عملکرد امروزی ، حرف های امروزی می طلبد و انتقاد های امروزی هم دفاع امروزی می طلبد . به نظر میرسد فرمایشات اخیر جناب جنتی یک هشدار مستقیم به منتقدان دولت باشد و فکر می کنم این مسئله با اصل آزادی بیان منافات داشته باشد. سوال اینجاست آیا باید باز هم منتظر قلع و قمع روزنامه های منتقد ، افراد منتقد ، فیلترینگ بیشتر و ...... در عرصه های فرهنگی باشیم ؟ و آیا این مسئله دیگر بار جوابگوی نیازها خواهد بود ؟

آیا در کشور ما حقیقت های عملکردی دولت آن گونه که هست ابراز و  اعلام می شود ؟

 

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید