جانی که بخشندديگر نگيرند

                                    مرگ است صيدی چون در کمين است

صورتگری را از من بياموز

                                  شايد که خود را باز آفرينی

 

          ..............شايد که خود را باز آفرينی...................

/ 0 نظر / 6 بازدید